Сертификация на продукти Сертификация на СУ Оценяване на съответствието Обучение Структура
Важно съобщение в раздел Новини/ Important notice in section News
Dear clients, if you need any information about the validity of the issued certificates, please contact us via phone or/ and e-mail.

Съхранявайки постигнатото до сега в рамките на държавната администрация „Сертификация” ЕАД се изгради като стабилен, самоиздържащ се на свободния пазар и конкурентоспособен български орган по сертификация, който:

- провежда националната политика в областта на качеството;

- акумулира приходите от дейностите по сертификация вътре в страната и ограничава - процеса на изтичането им зад граница;

- обхваща и нископечеливши и неатрактивни сфери на дейност, но с голям социален ефект – напр. сертификация на системи за управление в предприятия, където работят хора с увреждания, сертификация на продукти, предназначени за ползване от хора с увреждания, които са неатрактивни и непривлекателни за чуждите органи по сертификация;

- подпомага неправителствените и браншови организации в дейността им за повишаване културата на потребителите; 

- повишава информираността за ползите от дейностите по сертификация.

Високият ни професионализъм, мотивираност и качество на обслужването са признати от нашите клиенти и партньори, което ни прави български орган по сертификация и оценяване на съответствието европейско и международно равнище.


Обслужването на клиентите на “Сертификация” ЕАД се основава на Декларацията на ръководството за политиката по качество и на следните принципи:

- сътрудничество с клиента и негови представители на всички етапи на провеждане на  сертификацията;

- осигуряване на необходимата конфиденциалност и гарантирано опазване на професионалната тайна;

- осигуряване на достъп на клиента при провеждане на изпитванията в процедурите по сертификация;

- информиране на клиента за етапите на изпълнение на поръчката, за използваните методи и стандарти;

- информиране на клиента за междинните резултати от сертификацията и изпитването;

- поддържане на обратна връзка с клиента, анализиране на получените мнения с цел усъвършенстване на дейностите на дружеството.

SWITCH LANGUAGE
 
 
 

"Сертификация" ЕАД е акредитиран орган по сертификация на системи за управление от ИА "БСА" (пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по Многостранно споразумение)

Сертификация на:

Системи за управление на качеството съгласно ISO 9001

Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001

Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001

Системи за управление безопасността на храните съгласно ISO 22000

Сертификация на продукти

Оценяване на съответствието


  Новини Анкетен лист За нас Контакт