АКТУАЛНОСТ КЪМ 18.05.2016 г.

Фирма

Обхват на сертификация

Стандарт

Сертификат №

NACE/ EAC код

„АМЕКА” ООД

Проектиране и производство на специализирани технологични машини.

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-018-06/015

C28

“СБОБАЛ – ВАРНА” ЕООД

Диагностика и лечение на очни болести.

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-022-05/016

Q86

“Д&Д ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Външно електро захранване с кабели CpH и кабели НН на жилищни сгради и промишлени обекти; изграждане на вътрешни електроинсталации; направа на нови и реконструкция на ТП, МКТП, МТП; електропроводи до 35 kV.

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-024-03/013

42

ЕТ “АНЖЕЛО – Лоранс Клешкова”

Производство на протезни и протективни чорапи, протезни рула и антидекубитални възглавници; Продажба и поддържане на помощни средства за хора с увреждания.

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-028-04/013

C13

G47.7

„Билка Лайфстайл” ООД

Маркетинг и анализи, разработване, производство и реализация на козметични и хигиенно-профилактични продукти.

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-029-06/013

C20.42

„Билка Лайфстайл” ООД

Маркетинг и анализи, разработване, производство и реализация на козметични и хигиенно-профилактични продукти.

БДС EN ISO 22716:2008

GMP-029-01/013

 

“Билка Лайфстайл“ ООД

Производит парфюмерно-косметическую продукцию согласно требованиям и при соблюдении Правил организации производства и контроля качества (GMP)

БДС EN ISO 22716:2008

GMP-029-01/014

 

„Черноморски риболов – Бургас” АД

Улов, производство и пакетаж на замразени, мариновани, сушени, веяни и пушени риби и морски продукти

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-040-04/015

А03.11; С10.20

„Черноморски риболов – Бургас” АД

Улов, производство и пакетаж на замразени, мариновани, сушени, веяни и пушени риби и морски продукти

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-040-02/015

А, C

"Дики и Ко" ООД

Производство на медицински и лабораторни мебели. Търговия с лабораторна апаратура. Сервизна дейност.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-043-03/013

31, 33, 47

„Сапекс – БГ” ООД

Доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-044-04/016

G47.9

Кооперация „Военноинвалид”

Производство на текстилни колани, шевни и трикотажни изделия.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-050-04/013

14

Национален център за социални услуги „НЦСУ Горна баня” АД

Първичен прием, назначаване и производство на медицински изделия клас 1 за хора с увреждания и адаптация на пациентите към тях.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-057-04/016

NACE:

15

EAC:

05

„Гевел – М” ООД

Проектиране, производство, продажба, гаранционно и сервизно обслужване на медицински изделия – болнични легла и помощни средства за хора с увреждания.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-061-04/016

C30.9

„ТИТА – консулт” ООД

Проектиране/разработване, производство на продукт/услуга, продажби и доставки, монтаж и пуск, поддръжка и обучение, сервизно обслужване и ремонт, пълен инженеринг и управление на проекти, консултации и експертизи в областта на ядрените технологии, радиационната защита, радиоекологията, физическите, химическите и техническите науки и опазването на околната среда. Измерване/изпитване на образци от промишлеността, околната, работната и жизнената среда за съдържание на естествени и изкуствени радионуклиди (включително алфа-, бета- и гама- емитери, радон, доза, запрашеност на въздуха и други замърсители). Поддръжка, контрол и ремонт на уреди и системи за технологичен и радиационен контрол, използващи източници йонизиращи лъчения. Анализи и оценки на радиационната защита, експертизи и прогнози при нормални и аварийни радиологични ситуации. Оценка на съответствието и на радиационния риск за субекти и обекти от околната и работната среда. Транспорт, търговия и работа с радиоактивни материали и съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения, както и подготовка на документи за издаване на разрешения и лицензии за работа с тях.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-071-04/013

M72

„Три сигма” ООД

Изследване на характеристиките на средства за измерване; разработване и/или адаптиране на методики за калибриране и изпитване на средства за измерване; изпитване на съдържание на естествени и техногенни нуклиди в обекти от жизнената, работната и околната среда на човека; разработване и охарактеризиране на сравнителни материали за активност; организиране на международни сравнителни измервания; обучение, консултации и провеждане на експертизи в областта на йонизиращите лъчения.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-081-03/013

NACE:

M72

EAC:

34

„Стройексперт–инженеринг” ЕООД

Подготовка, проектиране и управление на инвестиционни проекти за хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни системи, язовири, помпени станции, напоителни отводнителни системи, корекции на реки, водоснабдителни системи, канализационни системи, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и техническа инфраструктура. Хидроложки, водостопански, геоложки и геоложки проучвания, геодезия, подготовка на сметна документация.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-082-04/013

NACE:

M71

M72

EAC:

34

„Инфомед” ЕООД

Търговия, инсталация и сервиз на медицинска апаратура и консумативи.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-090-04/014

G47

S95

„Вики” ЕООД

Проектиране, разработване и производство на работни облекла.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-095-03/013

NACE:

C14

EAC:

4

„Ковент- Клима” ООД

Проектиране и производство на вентилатори, въздухоотоплителни апарати, локални прахоуловители за работа в потенциално експлозивна атмосфера, общопромишлени такива и аксесоари.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-100-03/014

NACE:

28, 33

EAC:

18

"Бохемис" ЕООД

Складиране, транспорт и търговия на едро на хранителни продукти.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-114-02/014

C10

"Бохемис" ЕООД

Складиране, транспорт и търговия на едро на хранителни продукти.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-114-04/014

H

J

"Бохемис" ЕООД

Складиране, транспорт и търговия на едро на хранителни продукти.

HACCP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

HACCP-114-02/014

 

"ЦЕ ЦЕ ЕС - България" ООД

Търговия, монтаж, сервиз и поддръжка на контролно-измервателна апаратура за екологични, лабораторни и индустриални приложения. Измервания и класифициране на "чисти стаи".

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-115-03/014

NACE:

33.13; 46.69; 71.2

"ГЕОКАД 93" ООД

Извършване на топографо-геодезически и фотограметрични дейности; изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри; проектиране по част геодезия в областта на строителството; създаване и поддържане на цифрови модели на населени места и извънселищни територии. Лазерно сканиране и създаване на 3D модели.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-116-04/014

NACE:

72

EAC:

34

"Аркадия Херба" ЕООД

 

Производство и продажба на подправки, монобилкови чаеве, комбинирани билкови филтърни чаеве и хранителни добавки.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-117-03/014

C10.83

C10.84

"Аркадия Херба" ЕООД

Производство и продажба на подправки, монобилкови чаеве, комбинирани билкови филтърни чаеве и хранителни добавки.

БДС EN ISO

22000:2006

 

НАССР

СУБХ-117-03/014

E

„Берус Мел” АД

Производство и продажба на млевни продукти от пшеница

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-129-04/014

10.61

„Берус Мел” АД

Производство и продажба на млевни продукти от пшеница

БДС EN ISO

22000:2006

СУБХ-129-03/014

Е

Кооперация Симид 1000

Производство и реализация на млевни продукти от пшеница.

БДС EN ISO

22000:2006

СУБХ-137-03/015

E

Кооперация Симид 1000

Производство и реализация на млевни продукти от пшеница.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-137-03/016

NACE:

10; 47

EAC:

3; 29

"В и Т Трейд" ЕООД

Производство и търговия на фолио от РР и РЕТ, доставка и търговия с опаковки за хранителни продукти.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-141-05/015

22; 46

"В и Т Трейд" ЕООД

Производство и търговия на фолио от РР и РЕТ, доставка и търговия с опаковки за хранителни продукти.

БДС EN ISO

22000:2006

СУБХ-141-03/016

М

"Сигма-2000-Фарос" ООД

Чуждоезиково и компютърно обучение.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-143-03/015

85

"Коректстрой" ООД

Изграждане, ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи, ремонт на пътни настилки, ремонт на сгради и съоръжения.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-144-03/015

NACE:

F42.1; F42.2; F43.3; F43.22

"Тих труд" ЕООД – гр. Дупница

Производство на шивашки и мебелни продукти. Полиграфически услуги. Производство и продажба на работно облекло.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-146-03/015

14; 16; 18

„Билдър.БГ" ЕООД

Строителство на съоръжения и сгради. Изграждане на вътрешни инсталации, довършителни и ремонтни дейности.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-147-03/014

41; 42; 43

"Тих Труд - Русе" ЕООД

Производство на пластмасови изделия и прахово боядисване на метални изделия.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-151-03/015

C22; C25

"Тела - Иван Ангелчев 1" ООД

Производство на тръбни метални изделия.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-152-03/015

25.99

"Роми - Тех" ООД

Внос и търговия с апарати и консумативи за анализ. Следпродажбен сервиз

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-156-21/016

G47.9

„Гимекспорт” АД

Търговия и монтаж на геосинтетични продукти и системи, хидроизолационни, пароизолационни, фасадни продукти и системи. Производство и монтаж на безнапорни тръбопроводни системи. Търговия с продукти за агрозащита и оборудване за опазване на околната среда.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-162-03/013

43; 46; 47

„Гимекспорт” АД

Търговия и монтаж на геосинтетични продукти и системи, хидроизолационни, пароизолационни, фасадни продукти и системи. Производство и монтаж на безнапорни тръбопроводни системи. Търговия с продукти за агрозащита и оборудване за опазване на околната среда.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-162-03/013

43; 46; 47

„Гимекспорт” АД

Търговия и монтаж на геосинтетични продукти и системи, хидроизолационни, пароизолационни, фасадни продукти и системи. Производство и монтаж на безнапорни тръбопроводни системи. Търговия с продукти за агрозащита и оборудване за опазване на околната среда.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-162-03/013

43; 46; 47

„ВИП плюс Медикотехническа лаборатория” ЕООД

Прегледи, консултации и назначаване на медицински изделия.

Производство на медицински изделия, сервиз и рехабилитация.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-163-02/013

C22; Q86.9; C33.19

„ВИП плюс Медикотехническа лаборатория” ЕООД

Прегледи, консултации и назначаване на медицински изделия.

Производство на медицински изделия, сервиз и рехабилитация.

БДС EN ISO 13485:2004

СУК-МИ-163-02/013

 

Плантограф” ООД

Внос, търговия и изработка на медицински изделия.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-166-02/013

G47; Q86,9

Плантограф” ООД

Внос, търговия и изработка на медицински изделия.

БДС EN ISO 13485:2004

СУК-МИ-166-02/013

 

„Енерго-Тел” ООД

Търговия на едро с електроматериали, телекомуникационни

материали, лепящи ленти, измервателни уреди и консумативи.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-168-02/013

NACE:

46

EAC:

29

„Билдинг 58” ЕООД

Строителство и ремонт на сгради. Изграждане и ремонт на външни и вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи. Монтаж на дограма, електрически и ОВ инсталации. Топлоизолация на сгради. Довършителни строително монтажни дейности.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-169-02/014

NACE:

F41; F42; F43

„Фуут Кеър Медикотехническа Лаборатория” ЕООД

Изработка, продажба и ремонт на индивидуални, профилактични и ортопедични обувки, сандали, чехли и индивидуални ортопедични стелки.

БДС EN ISO 13485:2004

СУК-МИ-170-02/014

EAC:

5; 38

NACE:

15; 86.9

„Фуут Кеър Медикотехническа Лаборатория” ЕООД

Изработка, продажба и ремонт на индивидуални, профилактични и ортопедични обувки, сандали, чехли и индивидуални ортопедични стелки.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-170-02/014

EAC:

5; 38

NACE:

15; 86.9

„Евробилд” ЕООД

Проектиране на сгради и инфраструктурни съоръжения. Строителен надзор в проектирането и строителството. Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-171-02/014

NACE:

F41.1; M71

EAC:

28; 34

„Билдър.БГ” ЕООД

Строителство на съоръжения и сгради. Изграждане на вътрешни инсталации, довършителни и ремонтни дейности.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-178-02/014

NACE:

F41; F42; F43

„Билдър.БГ” ЕООД

Строителство на съоръжения и сгради. Изграждане на вътрешни инсталации, довършителни и ремонтни дейности.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-179-02/014

NACE:

F41; F42; F43

„Маркет Линкс” ООД

Пазарни, социални, политически изследвания, обучение и консултации.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-186-03/014

73; 85

„Гордил” ООД

Окомплектоване, монтаж и сервиз на асансьорни уредби, ескалатори и подемници.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-187-02/014

33.12; 33.2

„Гордил” ООД

Окомплектоване, монтаж и сервиз на асансьорни уредби, ескалатори и подемници.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-187-02/014

33.12; 33.2

„Благоустройствени строежи” ЕООД

Добив и производство на инертни материали.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-188-02/014

C23; F42

„Благоустройствени строежи” ЕООД

Добив и производство на инертни материали.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-188-02/014

C23; F42

„Благоустройствени строежи” ЕООД

Добив и производство на инертни материали.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-188-02/014

C23; F42

„Атрим” ЕООД

Строителство и ремонт на сгради и съоръжения.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-189-02/014

F41; F42; F43

„Гордил” ООД

Окомплектоване, монтаж и сервиз на асансьорни уредби, ескалатори и подемници.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-191-02/014

33.12; 33.2

„Атрим” ЕООД

Строителство и ремонт на сгради и съоръжения.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-194-02/014

41; 42; 43

„Атрим” ЕООД

Строителство и ремонт на сгради и съоръжения.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-194-02/014

41; 42; 43

„Вера Строй” ЕООД

Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-195-02/015

F42; F43

„Вера Строй” ЕООД

Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-195-02/015

F42; F43

„Вера Строй” ЕООД

Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-195-02/015

F42; F43

„Стил – М1” ООД

Проектиране, производство, монтаж и гаранционен сервиз на корпусна мебел, дървена дограма със стъклопакет и интериорни врати.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-198-02/015

31; 16.23

„Игео” ООД

Геодезически, проектантски и консултантски дейности при инвестиционното проектиране и строителство; проектиране на инфраструктурни обекти; изработване и поддържане на устройствени планове, кадастрални карти и регистри. Изследване на деформации. Фотограметрия в дистанционни изследвания. Проектиране и внедряване на географски информационни системи /ГИС/.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-200-02/015

NACE:

72

EAC:

34

БК „Горна Баня” ООД

Преработване на плодове и зеленчуци, разработване, производство, пакетиране и бутилиране на безалкохолни напитки и напитки от плодове. Бутилиране на натурална минерална вода „Горна Баня” и трапезна вода.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-201-01/015

03

БК „Горна Баня” ООД

Преработване на плодове и зеленчуци, разработване, производство, пакетиране и бутилиране на безалкохолни напитки и напитки от плодове. Бутилиране на натурална минерална вода „Горна Баня” и трапезна вода.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-201-02/016

03

БК „Горна Баня” ООД

Преработване на плодове и зеленчуци, разработване, производство, пакетиране и бутилиране на безалкохолни напитки и напитки от плодове. Бутилиране на натурална минерална вода „Горна Баня” и трапезна вода.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-201-02/016

03

БК „Горна Баня” ООД

Преработване на плодове и зеленчуци, разработване, производство, пакетиране и бутилиране на безалкохолни напитки и напитки от плодове. Бутилиране на натурална минерална вода „Горна Баня” и трапезна вода.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-201-02/015

E; D

Национален Център за Социален Патронаж и Производство „НЦСПП – Горна Баня” АД

Първичен прием, назначаване и производство на медицински изделия клас I за хора с увреждания и адаптация на пациентите към тях.

БДС EN ISO 13485:2004

СУК-МИ-202-02/015

 

Национален Център за Социален Патронаж и Производство „НЦСПП – Горна Баня” АД

Първичен прием, назначаване и производство на медицински изделия клас I за хора с увреждания и адаптация на пациентите към тях.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-202-02/015

C15; C22; Q86.9

„Завър” ЕООД

Управление на стопанска дейност. Разработване и управление на проекти. Разработване на анализи и оптимизиране на процесите. Стратегически мениджмънт и усъвършенстване. Юридически консултации. Разработване на целеви програми за обучение и обучение по зададени параметри.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-203-02/015

70; 82; 69.1

„Завър” ЕООД

Управление на стопанска дейност. Разработване и управление на проекти. Разработване на анализи и оптимизиране на процесите. Стратегически мениджмънт и усъвършенстване. Юридически консултации. Разработване на целеви програми за обучение и обучение по зададени параметри.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-203-02/015

70; 82; 69.1

„Завър” ЕООД

Управление на стопанска дейност. Разработване и управление на проекти. Разработване на анализи и оптимизиране на процесите. Стратегически мениджмънт и усъвършенстване. Юридически консултации. Разработване на целеви програми за обучение и обучение по зададени параметри.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-203-02/015

70; 82; 69.1

Адвокатско дружество „Петкова и Найденов”

Юридически услуги и управление на инвестиционни и други проекти.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-204-02/015

82; 69.1

Адвокатско дружество „Петкова и Найденов”

Юридически услуги и управление на инвестиционни и други проекти.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-204-02/015

82; 69.1

Адвокатско дружество „Петкова и Найденов”

Юридически услуги и управление на инвестиционни и други проекти.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-204-02/015

82; 69.1

„Димитър Терзиев – ДКН” ЕООД

Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили с допустима маса до 3,5 тона, ремаркета с допустима маса до 0,75 тона).

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-206-01/012

71.20

ЕТ „Овелам – Димитър Терзиев”

Продажба и сервиз на противопожарна техника и лични предпазни средства. Изграждане и сервиз на пожарогасителна и пожароизвестителна инсталация.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-207-01/012

80.2; 33; 47

„Колор Багс” ЕООД

Производство на стерилизирани печени чушки без месо.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-208-01/012

10

„Софтуерна компания” ЕООД

Разработване, внедряване и поддържане на софтуерни продукти за медицински изделия.

БДС EN ISO 13485:2012

СУК-МИ-209-02/015

 

„Дженерис” АД

Инженерни дейности и технически консултации. Консултиране, свързано с подготовка и отчитане на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други донорски програми. Финансово-икономически анализи и маркетингови проучвания. Изготвяне на стратегии, програми за развитие. Предоставяне на юридически консултации.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-211-02/015

71.12

„Скутарион” ООД

Проектиране, производство и обслужване на електрически табла ниско напрежение до 1000 волта, трансформаторни постове – КТП и стоманенотръбни стълбове. Прахово боядисване.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-212-01/013

С27

„ВМВ” ЕООД

Дистрибуция, доставка и продажба на хранителни продукти.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-213-02/016

46,17; 46,3; 47,2

„Метроконсулт БГ” ЕООД

Оценяване съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор. Проектиране на сгради и съоръжения. Консултации в проектирането и строителството. Окомлпектоване на документи за строителни обекти. Технически паспорти на сгради. Обследване на строежи.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-214-02/016

М71; М72

„Метроконсулт БГ” ЕООД

Оценяване съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор. Проектиране на сгради и съоръжения. Консултации в проектирането и строителството. Окомлпектоване на документи за строителни обекти. Технически паспорти на сгради. Обследване на строежи.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-214-02/016

М71; М72

„Метроконсулт БГ” ЕООД

Оценяване съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор. Проектиране на сгради и съоръжения. Консултации в проектирането и строителството. Окомлпектоване на документи за строителни обекти. Технически паспорти на сгради. Обследване на строежи.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-214-02/016

М71; М72

„Триумф 2007” ЕООД

Търговия с компютри, компютърни системи, софтуерни продукти, печатащи системи, електроника и консумативи, принадлежащи за тях. Асемблиране на компютърни системи. Ремонт, абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на компютърни печатащи системи. Производство на тонер касети. Изграждане на структурни кабелни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, сигнално охранителни системи и пожароизвестяване.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-216-01/013

29; 33

„Триумф 2007” ЕООД

Търговия с компютри, компютърни системи, софтуерни продукти, печатащи системи, електроника и консумативи, принадлежащи за тях. Асемблиране на компютърни системи. Ремонт, абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на компютърни печатащи системи. Производство на тонер касети. Изграждане на структурни кабелни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, сигнално охранителни системи и пожароизвестяване.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-216-01/013

29; 33

„Дики и Ко” ЕООД

Производство на медицински и лабораторни мебели. Търговия с лабораторна апаратура. Сервизна дейност.

БДС EN ISO 13485:2012

СУК-МИ-217-01/013

31; 33; 47

„Медконсултинг” ООД

Търговия и сервиз с медицинско оборудване.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-218-01/013

47.74; 33.12

„Линекс” ЕООД

Пакетиране и доставка на кафе, чай, сметана и сухи смеси за напитки.

HACCP

(Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

HACCP-220-01/013

 

„Милдекс Проект” ООД

Строителство на жилищни и обществени сгради и довършителни работи.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-221-01/013

NACE:

41, 43

EAC:

28

„АБ-Ханделс” ООД

Търговия с резервни части, агрегати и стоманени въжета за минната промишленост. Производство на товарозахватни съоръжения, въжени и полиестерни сапани. Търговия със стоманени въжета и вериги.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-223-01/013

47; 24

„АБ-Ханделс” ООД

Търговия с резервни части, агрегати и стоманени въжета за минната промишленост. Производство на товарозахватни съоръжения, въжени и полиестерни сапани. Търговия със стоманени въжета и вериги.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-223-01/013

47; 24

„АБ-Ханделс” ООД

Търговия с резервни части, агрегати и стоманени въжета за минната промишленост. Производство на товарозахватни съоръжения, въжени и полиестерни сапани. Търговия със стоманени въжета и вериги.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-223-01/013

47; 24

„Т-Ойл България” ЕООД

Търговия с петролни продукти и преработка на битум.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-225-01/013

NACE:

19; 46.71

ЕАС:

10; 29

„Т-Ойл България” ЕООД

Търговия с петролни продукти и преработка на битум.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-225-01/013

NACE:

19; 46.71

ЕАС:

10; 29

ЕТ „Аронов – КТ – Кръстьо Тодоров”

Производство на болтове барабанни за товарни автомобили и крепежни елементи в строителството.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-226-01/013

25.62

„Евробул” ЕООД

Спедиторски услуги на националния и международен фрахтов пазар.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-227-01/013

EAC:

31

„Искомерс – 08” ЕООД

Преработка и продажба на орехи, семки и ядки.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-228-01/013

EAC:

3; 29

„Искомерс – 08” ЕООД

Преработка и продажба на орехи, семки и ядки.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-228-01/013

H; J

„Дизайн Груп Студио” ООД

Проучване, проектиране, авторски надзор и инженеринг в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Проектиране на обекти от техническата и транспортната инфраструктура, градски, извънградски и ландшафтни територии и пространства. Проектиране, изграждане и поддръжка на обекти в областта на архитектурата и ландшафтната архитектура.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-229-01/013

NACE:

71

EAC:

34

„Мега Комюникейшън” ЕООД

Консултантски услуги. Управление на публични комуникации, връзки с обществеността, връзки с медиите, маркетинг и реклама. Услуги по информиране и публичност. Управление на проекти. Дизайн, предпечат, печат и монтаж на рекламно-информационни материали.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-230-01/014

NACE:

70; 73; 58.1; 18

EAC:

35; 8; 9

„Елконтрол” ООД

Инженерингова дейност, включително проектиране и доставка на електрооборудване, монтаж, пуск, гаранционен и извънгаранционен сервиз, консултантски услуги в областта на електроенергетиката. Изпитване на електрически съоръжения.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-231-01/014

NACE:

C33; M71; M72

„Практик” ЕООД

Строителство, строително монтажни и ремонтни дейности. Изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност. Продажба и ремонт на металорежещи и ел. инструменти и машини. Изработка и монтаж на метални изделия и конструкции.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-234-01/014

NACE:

25; 33; 43; 47

EAC:

17; 19; 28; 29

„Практик” ЕООД

Строителство, строително монтажни и ремонтни дейности. Изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност. Продажба и ремонт на металорежещи и ел. инструменти и машини. Изработка и монтаж на метални изделия и конструкции.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-234-01/014

NACE:

25; 33; 43; 47

EAC:

17; 19; 28; 29

„Практик” ЕООД

Строителство, строително монтажни и ремонтни дейности. Изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност. Продажба и ремонт на металорежещи и ел. инструменти и машини. Изработка и монтаж на метални изделия и конструкции.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-234-01/014

NACE:

25; 33; 43; 47

EAC:

17; 19; 28; 29

„АСМ Енерджи” ООД

Търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-235-01/014

NACE:

35.1

EAC:

25

„Билдинг 58” ЕООД

Строителство и ремонт на сгради. Изграждане и ремонт на външни и вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи. Монтаж на дограма, електрически и ОВ инсталации. Топлоизолация на сгради. Довършителни строително монтажни дейности.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-236-01/016

ЕАC

28

NACE

41; 42; 43

Перла Турист АД

Маркетинг, хотелски, ресторантьорски и туроператорски услуги.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-237-01/014

55; 56

Перла Турист АД

Маркетинг, хотелски, ресторантьорски и туроператорски услуги.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-237-01/014

G

Деа Травъл ООД

Организиране на туристически пътувания в България и чужбина. Продажба на самолетни билети.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-239-01/014

79; 35

„Софтуерна компания” ЕООД

Разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-240-01/015

EAC:

33

NACE:

62

ЕТ „Коко – Димитър Пачеджиев”

Производство на колбаси, месни заготовки, деликатеси и шунки.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-241-01/014

C

„Разсадник Казанлъшки Минерални Бани” ЕООД

Производство на декоративни растения.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-242-01/015

EAC:

1

NACE:

01

„Колор Фуудс” ЕООД

Производство на стерилизирани сарми с лозов лист без месо.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-243-01/015

10

„Ассист” ЕООД

Инженеринг, изработка, доставка, монтаж, сервиз и абонаментна поддръжка на автоматични врати, гаражни врати, бариери, портали и индустриални врати. Търговия на компоненти, детайли и резервни части за автоматизирани входни решения и товаро-разтоварни пунктове. Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъпа. Търговия на системи за разделно сметосъбиране.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-245-01/015

EAC:

17; 28; 29

 

NACE:

25; 43; 47

„Диалог” ЕООД

Проектиране, производство, монтаж и сервиз на корпусна мебел.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-246-01/015

EAC:

6; 23

NACE:

16.23

„Диалог” ЕООД

Проектиране, производство, монтаж и сервиз на корпусна мебел.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-246-01/015

EAC:

6; 23

NACE:

16.23

„Диалог” ЕООД

Проектиране, производство, монтаж и сервиз на корпусна мебел.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-246-01/015

EAC:

6; 23

NACE:

16.23

„Стаматови 2010” ООД

Проектиране, производство, монтаж и сервиз на корпусна мебел, и интериорни врати.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-247-01/015

EAC:

6; 23

NACE:

16.23

„Стаматови 2010” ООД

Проектиране, производство, монтаж и сервиз на корпусна мебел, и интериорни врати.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-247-01/015

EAC:

6; 23

NACE:

16.23

„Стаматови 2010” ООД

Проектиране, производство, монтаж и сервиз на корпусна мебел, и интериорни врати.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-247-01/015

EAC:

6; 23

NACE:

16.23

„Делта Гард” ООД

Охранителна дейност – лична охрана на физически и юридически лица, ценни пратки и товари, с помощта на сигнално-известителна техника. Детективска дейност. Монтаж на системи за сигурност и видеотехника. Обучение на кадри. Консултантски услуги.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-248-01/015

 

„Геском” ООД

Доставка, монтаж, изграждане и сервиз на електрически инсталации и оборудване, структурни кабелни системи и осветление, сигнално-охранителна техника; строително-монтажни работи; доставка, инсталиране и сервиз на ОВ и К техника; доставка и инсталиране на телекомуникационна, копирна и принтираща техника и консумативи; доставка, асемблиране и сервиз на компютърна техника.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-249-01/015

NACE:

F43; C33.14; N80

„НАТ” ЕООД

Технически консултации, проектиране, изграждане и оборудване на сцени, аудио и видео системи и сценично осветление.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-250-01/015

EAC:

34

NACE:

71.12

"Кей Ви Прадакшънс" ЕООД

Музикална, продуцентска и издателска дейност.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-251-01/015

EAC:

35

NACE:

59

"Кей Ви Прадакшънс" ЕООД

Музикална, продуцентска и издателска дейност.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-251-01/015

EAC:

35

NACE:

59

"Кей Ви Прадакшънс" ЕООД

Музикална, продуцентска и издателска дейност.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-251-01/015

EAC:

35

NACE:

59

"ЦАПК Прогрес Груп" АД

Разработка на информационни системи, бази данни и цялостни IT   решения. Проектиране, разработване, инсталиране и обслужване на компютърни инфраструктури и програмни системи на DELL и Microsoft. Консултантски услуги в областта на ИКТ. Търговия с техническо и програмно осигуряване за ИКТ. Софтуерна и хардуерна поддръжка. Хостинг и колокация. Обучение.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-252-01/015

EAC:

62; 63; 46

NACE:

33; 29

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

Отнемане на незаконно придобито имущество – установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, както осъществяване на междуинституционални и международни контакти.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-253-01/015

EAC:

36

NACE:

84

„Димови” ЕООД

Склад за съхранение и търговия с пакетирани хранителни продукти от животински и неживотински произход.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-254-01/015

 

„Сребреня 99” АД

Високо строителство, прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи и благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи от транспортната инфраструктура. Производство и транспортиране на бетон и строителни разтвори.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-257-01/016

NACE

23.6; 41; 42; 43

„Сребреня 99” АД

Високо строителство, прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи и благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи от транспортната инфраструктура. Производство и транспортиране на бетон и строителни разтвори.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-257-01/016

NACE

23.6; 41; 42; 43

„Сребреня 99” АД

Високо строителство, прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи и благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи от транспортната инфраструктура. Производство и транспортиране на бетон и строителни разтвори.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-257-01/016

NACE

23.6; 41; 42; 43

"Компания за енергийна ефективност" ООД

Извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и съоръжения в експлоатация. Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики и енергийни характеристики на сгради и съоръжения в експлоатация. Извършване оценка на енергийните спестявания, изработка на инвестиционни проекти, надзор. Инженерингова дейност, включително проектиране и доставка на електрооборудване, монтаж, пуск, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-258-01/016

M71

„Техно Маг” ЕООД

Инженерни дейности и технически консултации. Консултиране, свързано с подготовка и отчитане на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други донорски програми. Финансово-икономически анализи, маркетингови проучвания и юридически консултации. Изготвяне на стратегии, програми за развитие. Вътрешно и външно търговска дейност. Доставка и монтаж на технологично оборудване и специализирана техника.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-259-01/016

NACE:

70.2; 71.12; 73.2; 45; 46; 33

EAC

34; 35; 18; 29

„Фаустина Груп” ЕООД

Производство и продажба на рафинирано слънчогледово масло о слънчогледови суровини за фуражи.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-260-01/016

C IV

D I

„Мед – Хониг Внос, Износ” ЕООД

Изкупуване, обработване (разтопяване, хомогенизиране, опаковане) и търговия на едро с пчелен мед.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-261-01/016

NACE:

10; 46

EAC:

3; 29

„Мед – Хониг Внос, Износ” ЕООД

Изкупуване, обработване (разтопяване, хомогенизиране, опаковане) и търговия на едро с пчелен мед.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-261-01/016

E; H; C; C IV; F I

„Тих Труд – Пловдив” ЕООД

Производство на работни облекла и обувки.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-263-01/016

NACE:

14; 15

EAC:

4; 5

„ГД Фактори” ЕООД

Производство на сухи строителни смеси. Полагане на подови замазки, полагане на декоративни външни и вътрешни мазилки, полагане на топлоизолационни системи с търговска марка EUROMIX.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-264-01/016

NACE:

23; 43

EAC:

28

„Мея” ЕООД

Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на В и К инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство. Инженерни дейности, проектиране и технически консултации. Консултиране, свързано с подготовка и отчитане на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други донорски програми. Предоставяне на юридически консултации.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-265-01/016

EAC:

28; 34; 35

NACE:

41; 42; 43; 71; 12; 72

„Мея” ЕООД

Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на В и К инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство. Инженерни дейности, проектиране и технически консултации. Консултиране, свързано с подготовка и отчитане на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други донорски програми. Предоставяне на юридически консултации.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-265-01/016

EAC:

28; 34; 35

NACE:

41; 42; 43; 71; 12; 72

„Мея” ЕООД

Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на В и К инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство. Инженерни дейности, проектиране и технически консултации. Консултиране, свързано с подготовка и отчитане на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други донорски програми. Предоставяне на юридически консултации.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-265-01/016

EAC:

28; 34; 35

NACE:

41; 42; 43; 71; 12; 72